Abermain v Dungog - AugKotara v Swansea - AugKotara v Dungog - AugCarrington v Swansea - AugSwansea v Dungog - SepGrand Final - Carrington v Dungog