12 Girls - Maitland JFC v Kahibah16 Girls - Maitland JFC v Kotara South